Offertförfrågan

Here you can download and read our transport conditions in Swedish. Here we clarify how we regulate our traffic and what rules we relate to. If you have any questions about the transport conditions, you are always welcome to contact us. Contact information can be found here on the website.

KAPITEL A.
Allmänna villkor
B Andersson Transportvillkor (Sverige) gäller som norm för beräkning av frakt och andra avgifter för transporter i B Andersson landbaserade trafik.
Alla uppdrag utförs av B Andersson enligt:
• I det enskilda fallet avtalade villkor.
• Produktspecifika villkor motsvarande kapitel B i denna handling.
• Allmänna villkor, motsvarande kapitel A i denna broschyr.
• Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB (f.n. NSAB 2015).
För det fall ovan angivna bestämmelser innehåller motstridiga bestämmelser ska de ha företrädesrätt i nämnd ordning.
B Andersson Transportvillkor innefattar kompletteringar till och avvikelser från bestämmelserna i NSAB 2015.
Sker under avtalstiden justering i NSAB 2015, B Andersson Transportvillkor, tillkommer, bortfaller eller ändras skatt ellerannan avgift eller sker annan för branschen generell justering av prissättning, fraktförmåner eller annat ökat kostnadsläge som B Andersson inte kan påverka, så förbehåller sig B Andersson rätten att göra motsvarande prisjustering.
Lagstadgade föreskrifter, bl a sådana som medför begränsningar av den största last som får medföras på fordonen kan ivissa fall, som inte anges i B Andersson Transportvillkor, nödvändiggöra avsteg från B Andersson Transportvillkor.
1 Basåtagande
1.1 Omfattning
Hämtning och utkörning i Sverige utförs endast till de avsändare och mottagare som anger gatuadress, gatunummer och korrekt postnummer enligt vad som anges på www.postnummerservice.se, samt under förutsättning att hela transportsträckan utgörs av farbar väg. Vissa postnummer trafikeras mot ett extra ortstillägg. Leverans sker ej till administrativa postnummer såsom Poste restante, tävlingspost, svarspost/Frisvar, boxar eller storkundspostnummer. Basåtagandet får ej heller begränsas av lokala trafikföreskrifter.
Transporttiderna enligt B Andersson turlista är beräknade och utgör inte tidslöfte, såvida inte särskilt tidslöfte avtalats. Avvikande transporttider kan förekomma på orter med säsongs och volymvariationer liksom för transporter av gods med särskilda egenskaper såsom, men inte begränsat till:
• kollin för inrikes transport vars mått överstiger längd och/eller bredd 2,4 m eller höjd 2,2 m
• kollin för utrikes transport vars mått överstiger, längd 2,4 m eller bredd 1,8 m eller höjd 2,2 m
• transporter av farligt gods
• värmetransporter
• gods med bristfälligt eller skadat emballage
• felaktigt eller ofullständigt adresserat gods eller transportinstruktion

För transporter som ska aviseras tillkommer extra transporttid.
Såvida inte särskild överenskommelse träffats äger B Andersson rätt att välja transportmedel och transportvägar, samt att efter eget val befordra sändningar i direkttrafik eller med omlastning.

1.2 Avsändande av gods
1.2.1 Bokning
Med bokning avses begäran om hämtning av gods/paket för transport för de B Andersson produkter där detta erbjuds. Vid användning av något av de av B Andersson rekommenderade TA system eller B Andersson Kundweb sker elektronisk överföring av bokningsinformation i samband med transportbeställningen. Hämtning planeras utifrån den tidpunkt bokningsmeddelande mottagits med hänsyn till lokala förhållanden och önskemål om hämtningstidpunkt. Hämtning kan som regel tidigast ske ett dygn efter mottagen elektronisk bokningsinformation.
Överenskommen avvikelse från denna standard avseende meddelandeform, bokningstidpunkt skall dokumenteras i för B Andersson och kunden gemensam processbeskrivning (S.O.P.)

1.2.2 Förpackande av gods
Det åligger avsändaren att emballera gods- och paketsändningar med hänsyn till dess känslighet, så att godset klarar normala transportpåkänningar i samlastningstrafik, vilket ofta inkluderar terminalhantering/maskinsortering. Förpackningen ska samtidigt vara utformad så att godset inte kan orsaka skada på annat gods under transporten. Enskilt kolli med verklig vikt överstigande 30 kg skall alltid vara lastat på pall eller motsvarande lastbärare för att underlätta hantering med hjälp av lasthjälpmedel som t.ex. truck eller palldragare.
Vid definition av kolli ska följande egenskaper användas för att beskriva ett kolli avsett för transport, oavsett transportprodukt:
• fysiskt sammanhållet
• fysiskt hanterbart i ett stycke
• minsta enhet som B Andersson tar ansvar för
• har en unik identitet
• fysiskt märkt med identitet
Exempel på kolli:
• ett paket, en låda, en rulle eller en plastad pall
• varje paket på en oplastad pall
• varje paket på en pall som B Andersson plastat
B Andersson kan inte garantera att fraktsedelns mottagardel når mottagaren då den kan makuleras på avgående terminal. Meddelande till mottagaren kan därför inte lämnas på fraktsedeln.

1.2.3 Märkning av gods (transportinformation)
För att B Andersson ska kunna uppfylla transport enligt turlista och B Andersson Transportvillkor krävs korrekt ifylld transportinstruktion/STE-etikett/fraktsedel. Varje kolli ska vara märkt med transportetikett STE med korrekt adressering. För bedömning av fraktgrundande vikt ska förutom vikt i hela kg dessutom alltid en av nedanstående uppgifter anges för hela sändningen:
– Volym i kubikmeter. Värdet anges med två decimaler åtföljt av M3.
– Flakmeter. Ska anges för sändningar som är svårstuvade och som inte tillåter lastning ovanpå godset. Värdet ska anges med en decimal, avrundat uppåt, åtföljt av FLM.
För sändning som innehåller kollin vars mått överstiger:
– Inrikes längd och/eller bredd 2,4 m eller höjd 2,2 m
– Pallplats = ej staplingsbar pall. Värdet anges åtföljt av PP.
Samtliga uppdrag ska följa B Andersson gällande anvisningar rörande information till och kommunikation med B Andersson.Vid informationsöverföring via EDI gäller punkt 6.

1.2.4 Lastning
Lastning av sändning sker vid fordonets lång- eller kortsida från kaj eller markplan. Uppdragsgivaren är ansvarig för att avsändaren på B Andersson begäran tillhandahåller erforderliga hjälpmedel om fordonet saknar bakgavellift. För kolli med sådan vikt och storlek att tekniska hjälpmedel behövs, ansvarar uppdragsgivaren för att sådana finns tillgängliga och står för eventuella kostnader.
En sändning kan bestå av ett eller flera kollin men ska vara fysiskt sammanhållen vid hämtning.
Vid lastning krävs att porthöjden är minst 4,5 m. Om så ej är fallet sker omlastning till fordon med lägre höjd mot tilläggsavgift
Sedan fordonet ankommit till avsändare förutsätts att lastning påbörjas omgående och avslutas inom viss tid. För tidsåtgång härutöver, liksom för lastning på lör-, sön- och helgdagar, uttas tilläggsavgifter.

1.2.5 Lastsäkring
Den som ombesörjer lastningen ansvarar för att godset lastsäkras enligt Trafikverkets och andra transportsätts bestämmelser (eller motsvarande bestämmelser om lastningen sker i annat land). När det krävs särskild utrustning för lastsäkring, utöver spännband, ska avsändaren anskaffa och tillhandahålla denna lastsäkringsutrustning. Vid utrikestransporter ska avsändaren vid behov tillhandahålla lastsäkringsutrustning utöver den basutrustning som finns på respektive fordon. B Andersson kan vara behjälplig att anskaffa utrustning mot tilläggsavgift.
Basutrustning för lastsäkring på B Andersson fordon är ett spännband per flakmeter, fasta eller lösa. Säljare och kund ska, innan avtal skrivs, diskutera frågan om lastsäkring för att bestämma vem som ska bekosta lastsäkringsutrustning utöver basutrustning.
Avsändaren ska, i de fall denne själv har ombesörjt lastningen, överlämna en ”försäkran om lastsäkring” utvisande att lasten säkrats enligt för den aktuella transporten gällande föreskrifter, samt vid sjötransport/ färjetransport för vilket sjöfartsområde säkringen är anpassad. Den som ombesörjer lastningen ansvarar även för att godset lastas på ett sådant sätt att man undviker skador på godset vid normal transportpåkänning. Farligt gods ska lastsäkras i transportenheten enligt kraven i tillämpliga föreskrifter (ADR, RID, IMDG Code, m fl).

1.3 Mottagande av gods
Lossning av sändning sker vid fordonets lång- eller kortsida till kaj eller markplan. Uppdragsgivaren är ansvarig för att mottagaren på B Andersson begäran tillhandahåller erforderliga hjälpmedel samt bemannar hjälpmedel om fordonet saknar bakgavellift. För kolli med sådan vikt och storlek att tekniska hjälpmedel behövs, ansvarar uppdragsgivaren för att sådana finns tillgängliga och står för eventuella kostnader.
För kontroll av mottagen sändning se punkt 9. Sändningen ska kvitteras av mottagaren om inte annat överenskommits.
Mottagaren måste vara anträffbar under normal arbetstid, vardagar kl. 07.00–16.00. Om så inte är fallet lämnar vi två alternativ:
1.Sändning kan hämtas på B Andersson terminal vid överenskommen tidpunkt. 2. Sändning körs ut mot extra debitering efter överenskommelse med mottagaren.
Vid lossning krävs att porthöjd är minst 4,5 meter. Om så ej är fallet sker omlastning till fordon med lägre höjd mottilläggsavgift.
Sedan fordonet ankommit till mottagare förutsätts att lossning påbörjas omgående och avslutas inom viss tid. Förtidsåtgång härutöver, liksom för lossning på lör.-, sön och helgdagar, uttas tilläggsavgifter.

1.4 Särskilda regler
1.4.1 Undantag från basåtagande
Transportbeställningar till och från svenska adresser som ej kan anges enligt basåtagande 1.1 ovan tas emot för transport endast efter i förväg träffad överenskommelse. Vid överenskommelsen bestäms de villkor under vilka transporten utförs samt priser.
Basåtagandet omfattar inte sändningar som kräver särskilda anordningar eller där framkomligheten begränsas av miljözon, axeltryck, lokala trafikföreskrifter och omlastning till annat fordon för lastning eller lossning. Vid hämtning hos flera avsändare till samma mottagare krävs separat överenskommelse.
Tobak, värdepapper, kontanta medel samt personliga effekter/flyttsaker, radioaktiva ämnen/ADR klass 7, även undantaget kolli UN 2910 och 2911 med en aktivitetsnivå överstigande A2-värdet, levande eller döda djur, lik/likdelar, urnor eller liknande med aska accepteras inte för transport. Vissa varuslag och föremål som anges nedan mottas till transport som ett speciellt åtagande endast efter i förväg träffad överenskommelse:
• för inrikes transporter gäller föremål högre än 2,2 m eller längre än 6 m eller bredare än 2,4 m
• föremål som kräver särskilda anordningar för transport, lastning, lossning eller förankring • föremål med sådan vikt, breddoch längd att transport förutsätter dispens från gällande trafikföreskrifter
• föremål som inte lämpligen kan lastas tillsammans med annat gods
• gods som ger ojämn tyngdfördelning
• föremål med otillräckligt emballage
• värdeföremål
• levande växter
• färsk fisk som isats
• livsmedel som enligt Livsmedelsverkets föreskrifter ska transporteras vid viss temperatur
• varor som omfattas av importrestriktioner
• varor som omfattas av exportrestriktioner
• övrigt gods som kräver temperaturreglering
• vin och sprit
• post
• farligt gods, se 1.4.5
• vapen – enligt vapenlagen (ej i utrikestrafiken)
• farligt avfall och avfall (endast direkttransporter)
• läkemedel
• däck – gäller ej leverans via paketombud
Vid överenskommelsen bestäms de villkor under vilka transporten ska utföras samt frakt och frakttillägg. Tilläggsavgifteruttas i den omfattning som anges i B Andersson Transportvillkor. I fråga om temperaturkänsligt gods tillämpas för kylt och fryst gods särskild prislista.

1.4.2 Kylt och fryst gods
Separat avtal krävs för att kunna boka transporter. Villkoren gäller för transport av livsmedel, som enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och anvisningar ska transporteras vid viss temperatur, samt för andra temperaturreglerande transporter. Normalåtagandet för är att lastutrymmet under transport håller:
• vid kyltransport, +2 till +8 Celsius
• vid frystransport, högst minus 18 Celsius Kyl- eller frysprodukter skall anges vid bokningstillfället samt skrivas påtransportinstruktionen.
• vid annat temperaturönskemål måste särskild överenskommelse träffas. Avvikande temperatur ska anges vid bokningstillfället och skrivas på transportinstruktionen.
Avsändaren ansvarar för att godset vid lastning har den temperatur som det ska transporteras under, vid behov med temperaturreserv om 2 grader Celsius. B Andersson har rätt att kontrollera temperaturen.

1.4.3 Livsmedel/livsmedelsrelaterade produkter
Med livsmedelsrelaterade produkter avses gods som ska användas i livsmedelsproduktionen eller kommer i kontakt med livsmedel, t ex emballage.
• Vid bokning ska uppdragsgivaren uppge att det är Livsmedel/livsmedelsrelaterade produkter. Gods skall emballeras så välatt det klarar samlastning utan att risk för kontaminering från annat gods uppstår. Livsmedel- eller livsmedelsrelaterade produkter ska vara märkta av uppdragsgivaren med
• EDI-etikett med HACCP-märkning
• Eller B Andersson standardmärkning för icke temperade livsmedelsprodukter.
Tempererat gods som bokas som kylt/fryst omfattas ej av ovan regelverk då de alltid betraktas som livsmedel och hanteras enligt HACCP.
Livsmedel/livsmedelsrelaterade produkter som inte är märkta enligt ovan riskerar att hanteras enligt ordinarie godsflöde och därmed inte följa gällande lagkrav vilket i sin tur innebär att B Andersson inte kan garantera kvaliteten.

1.4.4 Leverans till privatperson
Sändningar till privatpersoner Inrikes godssändningar. Sändning till privatperson skickas som Hemleverans. Denna sändning distribueras till mottagaren enligt överenskommelse vid aviseringen.
Inrikes paketsändningar. Sändningar till privatpersoner sker som Hemleverans.
Alla sändningar till privatpersoner aviseras varför mottagarens mobil och/eller telefonnummer ska anges.

1.4.5 Transport av farligt gods
(Kräver särskilt avtal)
Vid transport av farligt gods krävs kompletterande transporthandlingar samt särskild farligt godsrelaterad information (godsdeklaration). För sändning som innehåller farligt gods ska avsändaren förpacka, klassificera, etikettera och märka det farliga godset, samt deklarera det farliga godset enligt föreskrifterna för tillämpligt transportslag, ADR, RID (ADR-S, RID-S), IMDG Code eller DGR.
För farligt gods av skilda slag som inte får samlastas på ett fordon eller om en sändning på grund av sin storlek inte kan lastas i sin helhet på en transportenhet ska separat dokumentation utfärdas.
I det fall det farliga godset lastas i en container/fordon och transporten ska följas av en sjötransport ska ett underskrivet packningscertifikat/stuvningsintyg upprättas av den lastansvarige och bifogas övriga handlingar. Varje kolli ska förses med föreskriven märkning och etikettering.
Observera att informationskravet för farligt gods ej kan uppfyllas till 100% i alla situationer vid användande av B Andersson bokningsfunktion på internet eller med de av B Andersson rekommenderade TA systemen. Elektroniskt överförd bokning och transportinstruktion skall kompletteras med pappersdokument.

1.4.6 Transport av litium- och litiumjonbatterier
Från och med den 1 januari 2020 kommer B Andersson att acceptera UN3090, UN3091, UN3480, UN3481 samt UN3166 (om hybrid) resp. UN 3171 (om litiumbatteridrivet) för transport endast om respektive kund förser B Andersson med en kopia av testsammanfattningen enligt ”the United Nations Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3, paragraph 38.3.5”, som visar att batteriet/cellen klarat samtliga punkter i testen.

1.4.7 Farligt godssändningar – Inrikes
I inrikes gods transporteras farligt gods i klasserna 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, samt 9, dock inte farligt gods som måste transporteras under temperaturkontroll. För klasserna 1 och 7 gäller: Generellt hanterar vi 1.4 S på samtliga linjer, när det gäller övriga klassificeringskoder måste avstämning ske med B Andersson vid varje bokningstillfälle. I klass 7 transporterar vi enbart UN-nummer 2908, 2909, 2910 samt 2911. För farligt gods till Gotland gäller speciella regler, kontakta ditt B Andersson kontor.
Farligt godssändningar inrikes gäller att endast farligt gods i begränsad mängd, enligt kapitel 3.4 i ADR-s, får skickas. Godset skall kvitteras av mottagaren. (Explosiva ämnen, klass 1 (förutom UN 0014 patroner för verktyg), samt frätande vätskor, får inte under några omständigheter skickas som paket.) Sjötransport av begränsad mängd farligt gods som paket accepteras bara på Trafikverkets färjor. Detta innebär att begränsad mängd farligt gods inte får skickas som paket till och från Gotland, ej heller till och från destinationer som inte trafikeras av Trafikverkets färjor. Tillvalet är inte tillåtet för privatpersoner.

1.4.8 Vin & sprit – kontakta ditt B Andersson kontor

1.4.9 Vapen – kontakta ditt B Andersson kontor

1.4.10 Varu- och lagringsförsäkring
Varuförsäkring ingår ej i basåtagandet men kan tecknas genom B Andersson försorg, se under rubriken Tillval. Med ändring av § 25 A i NSAB 2015 tecknas lagringsförsäkring endast efter instruktion från uppdragsgivaren.

1.5 Stora kollin
För sändning som innehåller kollin vars mått överstiger nedan angivna mått måste varje kollis individuella mått uppges. Om transportinstruktioner/bokningar saknar uppgifter om dessa mått eller har fel produkt kan sändningen ej behandlas enligt beställning med längre leveranstid som följd. Extra avgifter kan tillkomma. Inrikes: kollin vars mått överstiger, längd och/eller bredd 2,4 m eller höjd 2,2 m Sändningar vars kolli har mått som överstiger något dessa mått skall produktsättas som Stycke, parti eller FTL.

2 Avgiftstillägg och tillvalskostnader
För tilläggs-/tillvalstjänster utöver basåtagandet tillkommer kostnader som bestäms genom överenskommelse med avsändaren/fraktbetalaren (gäller även mottagarfrakt).
Exempelvis: Tillval
• särskilda hjälpmedel (t ex gaffeltruck och kranbil) för lastning och lossning
• speciella förankringsanordningar
• retur av kvittenshandling
• specialutrustning på fordon, bakgavellift i vissa länder
• tillståndsanskaffning och särskilda åtgärder enligt tillståndsvillkoren vid transport som förutsätter dispens från gällande trafikföreskrifter
• särskilda åtgärder vid transport av föremål med – Inrikes: större höjd än 2,2 m, längre än 6 m eller bredare än 2,4 m
• åtgärder till följd av krav att transporten utförs utan omlastning eller med visst transportmedel
• kostnad för returnering av fraktsedelns Ti-del eller annat transportdokument tillsammans med fakturan
• särskild bevakning/övervakning av fordon med visst farligt gods, enligt föreskrifterna i ADR, ADR-S
• transportstöd – framtagande av transportstödsunderlag
• tidslossning
• vid krav på lastning/lossning med fordon med bakgavellift, kan extra kostnader tillkomma.
Beroende på sändningens beskaffenhet och säkerhetsaspekten i hanteringen, skall bedömning göras hur lastning/lossning bör ske. I de fall extra omlastning, utkörning eller betydande merarbete vid lastning/lossning tillkommer, skall separatöverenskommelse göras.

3 Tillägg
• för utebliven eller sent överförd elektronisk transportinstruktion tillkommer särskild avgift för detta, se Avgifter perprodukt.
• för förändrad debitering till följd av felaktigt angiven betalningsföreskrift
• kostnad för att rätta felaktiga och/eller ofullständiga transportinstruktioner
• kostnad för felaktig transportinstruktion
• paketsändningar och enskilda paket som överskrider angivna villkor för vikt och volym belastas med en avgift
• speciell invändig rengöring av fordon
• bomkörning till följd av att annullerat uppdrag inte avbeställts inom skälig tid före överenskommen lastningstid. Vid avbokning före 12:00 samma dag som lastning tas en kostnad ut motsvarande 80% av överenskommen fraktkostnad. Vid avbokning efter 12:00 samma dag som lastning ,eller missad avbokning, tas en kostnad ut motsvarande 100% av överenskommen fraktkostnad.
• vid avsändarens/fraktbetalarens förlust av faktura avseende B Andersson inrikes transporter står B Andersson ej för nyutskrift eller för retur av fakturan
• för lossning med Bakgavellift.

4 Fraktberäkning och betalningsvillkor
4.1 Fraktberäkning
Frakt beräknas enligt prislista överenskommen mellan B Andersson och kund eller efter prislista fastställd av B Andersson.
Utöver den del av frakten som anges i prislistan tillkommer vissa frakttillägg och tilläggsavgifter samt tilläggstjänster för tjänster eller tillval utöver basåtagandet.
Vissa typer av transporter kräver åtgärder, utrustning eller hjälpmedel utöver basåtagandet. För dessa transporter, liksom för andra tjänster utöver basåtagandet, debiteras tilläggsavgifter eller beräknas frakten på annat sätt än som anges i prislistorna.

5 Betalningsvillkor
För inrikes gods ska frakten i sin helhet betalas antingen av avsändaren eller av mottagaren. Avsändaren är alltid betalningsskyldig för frakten för gods som är utsatt för hastig förstöring eller vars värde inte med säkerhet täcker fraktkostnaden.
Avsändaren är betalningsskyldig för alla kostnader som vilar på en sändning som inte utlöses av mottagaren.
Om B Andersson, enligt uppdragsgivarens instruktion, fakturerar mottagaren och denne vägrar betalning är uppdragsgivaren skyldig att erlägga frakten. Detsamma ska gälla om mottagaren efter betalningstidens utgång och efter betalningspåminnelse ej betalat frakten.
Frakt och andra avgifter anges exklusive mervärdesskatt. B Andersson generella betalningsvillkor är tjugo (20) dagar netto från fakturadatum, såvida B Andersson inte kräver kontant betalning.
Förlängd kredittid kan undantagsvis beviljas, och regleras då i mellanvarande avtal, varvid en kreditavgift uttas på fakturabeloppet för varje extra kreditdag utöver generella tjugo (20) dagar.
Betalningskredit kan erhållas efter särskild prövning och mot sedvanlig säkerhet såsom deposition, á-conto eller bank-garanti.
Om det under avtalstiden framkommer skäl att anta att Kunden helt eller delvis inte kommer att uppfylla sina förpliktelser, skall betalning ske vid B Andersson anfordran.
Sker dröjsmål med betalning debiterar B Andersson vid faktureringstillfället gällande dröjsmålsränta, att uttas från fakturans förfallodag, jämte lagstadgad förseningsavgift f.n. 450 kronor. Dröjsmålsräntan är för närvarande 7,5 % per månad.
Om fakturamottagaren finner att fakturan inte mottagits, inte kan utväxlas med EDI, eller om förvanskning upptäcks, ska motparten omedelbart meddelas. Efter felet avhjälpts ska parterna gemensamt besluta om och utföra erforderliga tester innan ordinarie utväxling av faktura/EDI-meddelande återupptas.
Krav på rättelse av faktura utfärdad av B Andersson ska framställas senast enligt gällande information på fakturan. Krav gällande transportskador framställs separat för enskild handläggning (kan ej kvittas mot oreglerade fraktfakturor).
Vid fler än en avsändare ska fraktbetalaren anges i den separata överenskommelsen.
B Andersson kan returnera sändningsreferens i transportfakturan och presentera i Tracking förutsatt att referens sänts in korrekt i transportinstruktion via EDI av Transportbeställaren.

6 Felaktigheter kring sändningen
För det fall samtliga kollin som ingår i en sändning inte lämnas till transport vid samma tidpunkt kommer transporten att debiteras som flera fristående sändningar. Om transportinstruktion/fraktsedel saknar eller har felaktiga vikt-/volymuppgifter, förbehåller B Andersson sig rätten till kontrollvägning och mätning. De nya vikt/volymuppgifterna påförs transportinstruktionen /fraktsedeln, av B Andersson, för fraktberäkning.

7 Tilläggsbestämmelser för inrikes transporter
7.1 B Andersson utökade ansvar
Vid inrikes transporter (ursprunglig avsändare och slutlig mottagare i Sverige) påtar sig B Andersson utökat ansvar i förhållande till NSAB 2015 och annan tillämplig lag enligt följande:
§ 2 i NSAB 2015 Vid befordran med annat transportmedel då godset är upplastat på bil eller annan lastbärare gäller ejinskränkningen enligt NSAB 2015 i ansvaret för skada, minskning eller förlust, som endast kunnat uppkomma under och tillföljd av sådan befordran.
§ 20 A i NSAB 2015 Uppdragsgivaren har rätt till ersättning som om godset gått förlorat om utlämning inte kan ske inom 30dagar från det godset mottogs till transport. Undantag för tempererade varor där hållbarheten är kortare än 30 dagar.
§21 A i NSAB 2015 och annan tillämplig lagstiftning (enligt §2) För paket begränsas det generella ansvaret till 500 SEK perbruttokilo av den del av godset som förlorats, minskats eller skadats.
För inrikes gods begränsas ansvaret till SEK 150 per bruttokilo av den del av godset som förlorats, minskats eller skadats,enligt villkoren i Lag om inrikes vägtransport.
Ovanstående utökade ansvar gäller inte vid inrikes transporter som är ett led i en gränsöverskridande transport. För sådanatransporter gäller i första hand CMR–konventionen.
Försäkrat gods. När skada, minskning eller förlust kan ersättas under en av uppdragsgivaren separat tecknad varuförsäkring svarar B Andersson gentemot den berättigade i enlighet med NSAB 2015.

8 Övriga tilläggsbestämmelser
Förfoganderätt. Avsändaren har förfoganderätt över godset till dess att godset utlämnats till mottagaren eller ställts till dennes förfogande på anvisad plats. Från denna tidpunkt är mottagaren förfogandeberättigad.
Hinder för godsets utlämnande. Uppstår hinder för godsets utlämnande och lämnar avsändaren ej erforderliga föreskrifter hur godset ska förfaras, äger B Andersson rätt att försälja godset: a) genast, ifråga om gods som är utsatt för förskämning eller snar förstörelse eller som fordrar alltför kostsam vård, eller b) ifråga om övrigt gods efter 60 dagar från godsets mottagande till befordran.
B Andersson ska såvitt möjligt i förväg underrätta avsändaren om godsets försäljning.
Efter avdrag av B Andersson fordringar på grund av transportuppdraget och av övriga fordringar för vilka godset kan häfta ävensom av kostnader för godsets förvaring och försäljning ska försäljningsbeloppet utan dröjsmål ställas till avsändarens förfogande försåvitt hans adress är känd för B Andersson.
Är avsändarens adress inte känd och gör han inte inom ett år från försäljningsdagen sin rätt till honom tillkommande medel gällande, ska de tillfalla B Andersson.
Äganderättsövergång. Om B Andersson efter reklamation till fullo har ersatt skadat gods har B Andersson rätt att överta äganderätten till godset, om B Andersson så önskar.

9 Reklamation
9.1 Skadat gods.
B Andersson ansvar som transportör inträder när B Andersson genom behörig personal omhändertagit sändningen för befordran, och upphör när sändningen på bestämmelseorten utlämnats till mottagaren eller ställts till dennes förfogande, enligt 1.3.
Har överenskommelse träffats att avsändaren utan B Andersson medverkan sammanställer hela lastenheter för transport med B Andersson och B Andersson därmed är förhindrade att vid avhämtning av enheten utföra sedvanlig mottagningskontroll av i lastenheten ingående enskilda kollin, svarar B Andersson för skada, med de begränsningar som framgår av NSAB 2015 och i övrigt i B Andersson Transportvillkor, på eller förlust av enskilda kollin endast under förutsättning att det visas att skadan eller förlusten uppkommit under B Andersson ansvarsperiod och av orsak för vilken
B Andersson är ansvariga.
Vid successiva transporter med olika transportörer är B Andersson inte ansvarigt om det kan göras sannolikt att skada inte inträffat under den tid B Andersson ansvarat för sändningen.
Föreligger avtal om temperaturreglerad transport svarar B Andersson för skada, med de begränsningar som framgår av NSAB 2015 och i övrigt i B Andersson Transportvillkor, på gods som uppkommer som en direkt följd av att lastutrymmet ej hållit avtalad temperaturintervall.
Är godset vid överlämnandet till B Andersson i sådant tillstånd, till exempel mognad, ålder eller vid sådan temperatur att det ej är ägnat att tåla en transport av ifrågavarande slag är B Andersson dock fritt från ansvar.
Reklamation Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling.
Mottagare av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en av emballaget dold skada.
Dold skada ska anmälas till B Andersson snarast, dock senast sju (7) kalenderdygn från mottagandet av sändningen.
B Andersson ansvarar inte för dold skada som anmäls efter transport, om varan tidigare transporterats eller hanterats och inte före den sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold skada. Anmärkning om skada på gods som uppkommit till följd av att lastutrymmet ej hållit avtalad temperaturintervall ska göras vid godsets utlämnande.

9.2 Försenat gods
Ansvar och reklamation Av uppdragsgivaren framställt önskemål eller villkor avseende leveranstidpunkt, t ex i fraktsedel/ transportinstruktion, är inte bindande för B Andersson.
Enligt § 19, NSAB, ersätts dröjsmål vid transporter enligt normal turlista, eller vid särskilt avtalat tidslöfte, endast då reklamation framförs samt då skada till följd av dröjsmålet kan påvisas.

10 Utväxling av elektroniska meddelanden
10.1 Avtalsordning
Om inte annat avtalats gäller dokument och avtal i följande ordning:
• I det enskilda fallet avtalade villkor.
• EDI-avtal (överordnad EDI-beställning).
• Dessa allmänna bestämmelser för utväxling av elektroniska meddelanden.

10.2 B Andersson allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden
B Andersson allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden baseras på bland annat allmänna bestämmelser enligt EDI-avtal 2004 som GEA (Gemenskapen för Elektroniska Affärer) har tagit fram. Dessa allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden reglerar villkoren för parternas utväxling av elektroniska meddelanden.

10.3 Definitioner
I B Andersson allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden ska följande ord och begrepp ha nedanstående betydelse:
Med Part 1 avses B Andersson och med Part 2 avses transportavtalskund.
Elektroniska meddelande är en sammanhängande uppsättning av data, som strukturerats efter överenskommen meddelandestandard i ett format som kan överföras mellan och bearbetas av parternas respektive informationssystem. Med elektroniska meddelanden avses EDI meddelanden enligt Edifact och API anrop för integrerade e-tjänster, i enlighet med B Andersson specifikationer för respektive meddelande.
Elektroniska meddelande som utväxlas mellan överenskomna parter skall innehålla de uppgifter som krävs enligt
B Andersson specifikationer, produktvillkor samt övriga specifikationer som B Andersson tillhandahåller för utväxling av elektroniska meddelanden.
Med VAN-leverantör avses en tredje man som tillhandahåller kommunikationssystem åt part i samband med utväxling av elektroniska meddelanden.

10.4 Informationssystem för utväxling av elektroniska meddelanden
Respektive part svarar för att parten har tillgång till informationssystem som möjliggör överenskommen utväxling av erforderliga elektroniska meddelanden. Respektive part ska vid driftsättning och fortlöpande under avtalstiden genom tester och andra åtgärder tillförsäkra att informationssystemet uppfyller kraven enligt B Andersson allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden.
Respektive part svarar för sina egna kostnader för utväxling av elektroniska meddelanden under avtalstiden, om inte annat avtalats.
Part äger rätt att på egen bekostnad och på eget ansvar anlita VAN-leverantör eller annan tredje man för att utföra
utväxling av elektroniska meddelanden, bearbetning, lagring eller annan åtgärd avseende elektroniska meddelanden.
Om parterna anlitar samma VAN-leverantör eller annan tredje man och fråga uppkommer om ansvar för viss åtgärd som denne har vidtagit, bär den part för vars räkning åtgärden vidtagits ansvaret gentemot den andra parten. Part som avser ändra delar av sitt informationssystem på sätt som kan förväntas påverka utväxling av elektroniska meddelanden, ska meddela motparten om detta i så god tid att parterna gemensamt kan genomföra erforderliga tester för att säkerställa att utväxling av elektroniska meddelanden kan ske på överenskommet sätt även efter ändringen.

10.5 Utväxling av elektroniska meddelanden
Parter som utbyter elektroniska meddelanden ska behandla och bearbeta meddelandet utan dröjsmål.
Om avvikelse föreligger mellan innehållet i elektroniskt meddelande som utväxlats mellan parterna och motsvarande information lämnad på papper eller på annat medium, gäller det elektroniska meddelandet såvida det inte är uppenbart att sändande part avsett att den information som lämnats på annat medium ska ha företräde.
Parter ska bevara säkerhetskopia/backup av sina överföringar i minst fem (5) arbetsdagar, alternativt möjlighet att återskapa motsvarande elektroniskt meddelande, så att dessa kan återsändas vid önskemål. Finansiell information ska lagras enligt gällande lag.
Vardera parter ska kunna visa skickade och mottagna EDI-meddelanden för minst 30 kalenderdagar bakåt i tiden. Utdrag ska vara i läsbar form och tillhandahållas utan kostnad.
Elektroniska meddelanden till B Andersson (exempel):

10.6 Elektronisk bokning (IFTMBF)
Genom bokning begär du hämtning av gods och paket för vidare transport.
Separat elektronisk bokning till B Andersson sker enligt överenskommelse/SOP/Avtalsspecifikation och B Andersson allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden.

10.7 Transportinstruktion via EDI (IFTMIN)
Transportinstruktionen är den definitiva transportbeställningen och innehåller all information som är nödvändig för att en landtransport skall kunna utföras. Part 2 ansvarar för att innehållet i transportinstruktionen överensstämmer med det gods som lastas.
Överföring av transportinstruktion till Part 1 ska ske innan transporten påbörjas, se avsnitt 1.2.1 Bokning, dock tidigast 13 dagar innan påbörjad transport. Avvikelse från denna standard sker genom separat överenskommelse/ SOP. Utebliven transportinstruktion via EDI före godsets ankomst till första terminal kan medföra att godset inte blir lossat, blir lastat över på lagringsyta och att inga turlistor eller garantier gäller.
Part 1 förbehåller sig rätten att belasta Part 2 alla tilläggskostnader till följd av utebliven transportinstruktion. Vid utebliven Transportinstruktion via EDI ska Part 1 meddela utsedd kontaktperson hos Part 2. B Andersson förbehåller sig rätten att ändra uppgifter i elektroniskt insänd Transportinstruktion för att säkerställa att uppdraget kan fullföljas.
Transportinstruktion via EDI till B Andersson sker i övrigt enligt överenskommelse/SOP och B Andersson allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden.
Elektroniska meddelanden från B Andersson (exempel):

10.8 Elektronisk Sändningsstatus (IFTSTA)
Genom sändningsstatus kan du löpande få status för dina sändningar automatiskt varje gång en ny händelse inträffar. Elektronisk sändningsstatus från B Andersson sker enligt överenskommelse/Avtalsspecifikation och B Andersson allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden.

10.9 PDF-faktura
Med PDF-faktura får du din transportfaktura via e-post till överenskommen e-postadress. B Andersson använder PDF-faktura som standard. Överenskommelse om annat faktureringssätt kan träffas. Mottagaren av PFD-faktura via e-post ansvarar för att av mottagaren använda system är konfigurerade på ett sådant sätt att mottagande av fakturan kan ske utan hinder. Fakturering med PDF-faktura sker enligt B Andersson allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden.

10.10 Uteblivet/fel i elektroniskt meddelande
Om part finner att ett meddelande inte kan utväxlas elektroniskt, eller om förvanskning upptäcks i ett elektroniskt meddelande, ska motparten omedelbart meddelas. Parten får därefter sända informationen enligt förfarande som överenskommits med motparten. Efter att felet avhjälpts ska parterna gemensamt besluta om och utföra erforderliga tester innan ordinarie utväxling av elektroniskt meddelande återupptas.
Respektive part ansvarar för att vid dataavbrott hos part eller till/hos VAN-leverantör, meddela berörda kontaktpersonerna hos parterna. Vid dataavbrott ska parterna bistå varandra efter bästa förmåga.

10.11 Elektroniska meddelandens bindande verkan
I den mån transportavtal eller regler i lag eller annan författning kräver att meddelande lämnas skriftligen anses detta krav uppfyllt av elektroniska meddelande som utväxlas enligt dessa allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden.
Ett elektroniskt meddelande ska, om inte annat visas, anses sänt av sändande part när den överföring som det
elektroniska meddelandet ingår i har loggats som sänd hos sändande part eller, om det elektroniska meddelandet sänts via parts VAN-leverantör, enligt logg som förs hos VAN-leverantören.
Ett elektroniskt meddelande ska, om inte annat visas, anses ha kommit mottagande part tillhanda när den överföring som det ingår i har loggats som mottagen i avtalat format hos mottagande part eller, om elektroniska meddelande mottagits av parts VAN-leverantör, enligt logg som förs hos VAN-leverantören, eller om svar returnerats av elektroniskt anrop.
Sändande part står risken för att de elektroniska meddelanden som ingår i en överföring förloras, försenas eller förvanskas vid överföringen intill dess att överföringen loggats som mottagen, eller att svar returnerats av elektroniskt anrop. Ett elektroniskt meddelande, som sänts från part i enlighet med dessa allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden, ska anses vara behörigen sänt och bindande för avsändande part, såvida inte denne kan visa att det elektroniska meddelandet obehörigen sänts och att motparten hade eller borde haft kännedom om detta.

10.12 EDI-meddelandes säkerhet
Parterna ska införa och underhålla procedurer och teknik för att skydda elektroniska meddelanden och säkerhets- kopia/backup mot obehörig tillgång, förvanskning, förlust av information och annan skada.

10.13 Sekretess
Information som part erhåller genom informationsutbytet enligt dessa allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden ska hanteras enligt de sekretessregler som framgår av transportavtalet. För det fall part anlitar VAN-leverantör, ska part tillse att VAN-leverantör är bunden av sådan sekretess i motsvarande mån.
Är information hos part att anse som allmän handling, ska för denna part vad som sägs i lag om allmänna handlingars offentlighet respektive sekretess tillämpas.
Har part tagit emot elektroniskt meddelande som kommer från sändande part och som uppenbart är avsett för annan, är mottagande part skyldig att omedelbart meddela sändande part om detta och radera det elektroniska meddelandet, dock inte ur säkerhetskopian/backupen.

10.14 Ansvar
Om part, eller av part anlitad VAN-leverantör eller annan tredje man, bryter mot bestämmelserna i dessa allmänna bestämmelser för elektroniska meddelanden är parten skyldig att ersätta motparten därav uppkommen skada. Ersättning ska utgå endast för direkt skada, om inte skadan vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

11 Tillämplig lag och tvistlösning
Vid tvist med anledning av dessa allmänna bestämmelser ska reglerna i transportavtalet gälla med avseende på tillämplig lag och sättet för tvistlösning. Framgår inte annat av transportavtalet skall tvist lösas enligt reglerna i NSAB 2015.

12 Villkor för hantering av personuppgifter (GDPR)
B Andersson behandlar, inom ramen för sitt uppdrag, personuppgifter för att kunna utföra de tjänster som utförs.
Personuppgifterna består exempelvis av mottagaruppgifter eller avsändaruppgifter (namn, adress, telefonnummer, mailadress eller liknande) samt uppgifter om kontaktpersoner på företag som samarbetar med eller är kunder till
B Andersson. I de fall då B Andersson samlat in personuppgifter, inom ramen för utförande av tjänsten, är B Andersson personuppgiftsansvarig, såsom detta definieras i Dataskyddsförordningen. I de fall då annan än B Andersson (d.v.s. en avsändare, mottagare eller annan fraktbeställare) samlat in personuppgifter och vidarebefordrat dessa till B Andersson är B Andersson personuppgiftsbiträde (enligt definition i Dataskyddsförordningen). B Andersson kan också i vissa fall lämna ut personuppgifter till beställaren av en tjänst (exempelvis kvittenser på mottagna försändelser). I detta fall är B Andersson att anse som personuppgiftsansvarig och mottagaren av uppgiften som personuppgiftsbiträde. Behandling av personuppgifter ska alltid ske i enlighet med vad som anges i det avtal som gäller mellan B Andersson och dess kund, respektive de produktspecifika villkor som gäller för respektive tjänst. Ändamålet för behandlingen är att kunna utföra den tjänst som B Andersson åtagit sig. B Andersson åtar sig att uppfylla de åtaganden som följer av Personuppgiftslagstiftningen, inkluderat artikel 28.3 a)h) i Dataskyddsförordningen. Med ”Personuppgiftslagstiftning” avses alla tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och regler som gäller för behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till personuppgiftslagen (1998:204), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG och direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Behandlingen får pågå så länge det krävs för fullgörandet av Avtalet.
B Andersson får anlita en tredje part eller flera tredje parter för utförande av Behandlingen (”Underbiträde”). B Andersson skall i sådant fall ingå personuppgiftsbiträdesavtal som motsvarar de villkor som gäller häri med sådant Underbiträde. B Andersson ansvarar gentemot den behandlade respektive den personuppgiftsansvarige fullt ut för Underbiträdets behandling av personuppgifter. För det fall B Andersson engagerar underleverantörer i tredje land åtar sig B Andersson att säkra att laglig grund för överföringen till tredje land föreligger enligt Personuppgiftslagstiftningen.
B Andersson ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt vad som stadgas i Personuppgiftslagstiftningen.
B Andersson har rätt att lämna ut personuppgifter till myndigheter eller andra offentliga organ i de fall då det finns en laglig skyldighet att lämna ut sådana uppgifter.
B Andersson ska bistå den personuppgiftsansvarige med att, på den personuppgiftsansvariges begäran, fullgöra
B Andersson skyldigheter i förhållande till den registrerade avseende tillgång till personuppgifter, rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av eller invändning mot behandling av personuppgifter, dataportabilitet eller andra rättigheter som framgår av Personuppgiftslagstiftningen.
B Andersson skall därtill, på begäran av den behandlade, lämna ut information om behandlingen i enlighet med vad som stadgas i Personuppgiftslagstiftningen. Dock skall B Andersson, i de fall B Andersson är personuppgiftsbiträde, hänvisa till den part som är personuppgiftsansvarig för information om sådan behandling.
B Andersson åtgärder och aktiviteter som krävs för att uppfylla denna punkt ingår inte i den ersättning som utgår för utförande av uppdraget. B Andersson ska därför äga rätt att debitera kund för eventuellt arbete och dokumenterade kostnader för att vidta åtgärder och aktiviteter i enlighet med denna punkt. Detta gäller särskilt då personuppgiftsansvarig ställer krav på hantering, dokumentation och/eller säkerhet utöver vad som framgår av denna punkt.
B Andersson skadeståndsansvar under denna punkt är begränsat till en summa motsvarande 50 % av det arvode som kunden erlagt till B Andersson under de senaste 12 månaderna.
För det fall B Andersson i egenskap av personuppgiftsansvarig lämnar ut uppgifter till avsändare eller mottagare av en försändelse skall motsvarande reglering som stadgats ovan gälla på samma sätt för behandling av sådana uppgifter. I sådant fall skall mottagaren av uppgifterna anses vara personuppgiftsbiträde och ha samma skyldigheter som ovan stadgats för
B Andersson.
1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) – även kallad GDPR.

13 Force Majeure
B Andersson ska vara befriat från skyldighet att fullfölja uppdrag om B Andersson hindras av omständigheter, varöver
B Andersson inte kunnat råda och rimligen inte kunnat förutse. B Andersson ska genast informera uppdragsgivaren när sådan omständighet inträffar respektive upphör.
Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal eller avbryta avtal, då sådan omständighet varat längre än en (1) månad, eller då viss uppsägningstid avtalats, efter en tid motsvarande uppsägningstiden.

14 Övrigt
Priser/avgifter, som inte angivits i B Andersson Transportvillkor gällande vissa slag av transporter eller gods m m, ska kunna uttas utöver de här angivna. Om transporten på grund av kundens specifika önskemål utförs på ett sätt som avviker från
B Andersson normala rutiner ska speciell överenskommelse om villkor och priser träffas.
För den händelse tjänster som utförs av B Andersson är föremål för förbud föreskrivet i lag eller förordning (nationell eller internationell, inkluderande lagstiftning härrörande från EU och USA), särskilt såvitt avser lagstiftning relaterad till handelsembargon eller bekämpning av terrorism, har B Andersson rätt att vid var tid och med omedelbar verkan avbryta utförandet av tjänsterna utan föregående underrättelse och utan att ådra sig ersättningsansvar av något slag mot uppdragsgivaren/ avsändaren, eller den som trätt i dennes ställe.

KAPITEL B. Produktspecifika villkor
15 Fraktbetalning
Avsändarfrakt, mottagarfrakt eller annan fraktbetalare kan anges. Oavsett betalningsalternativ krävs alltid uppdragsgivarens och betalarens kundnummer. B Andersson förbehåller sig rätten att debitera uppdragsgivaren i de fall betalarens kundnummer saknas. Hemleverans kan endast utföras med avsändarfrakt efter överenskommelse.
Hämtning sker hos avsändaren enligt överenskommelse.
Lastning/lossning utförs av bilens chaufför. Avsändare respektive mottagare ska lämna erforderligt biträde. Kan avsändare eller mottagare inte lämna det biträde som basåtagandet förutsätter, och erfordras till följd av detta extra personal och/eller tekniska hjälpmedel, uttas tilläggsavgift. När det gäller lastsäkring se information 1.2.5.
Leverans av paket sker till angiven leveransadress innanför mottagarens dörr/port/till angiven våning, till reception alternativt fungerande varumottagning.

16 Lastsäkring
Det åligger avsändaren att när han själv ombesörjer lastningen att lastsäkra godset. Se mer information under 1.2.5.

17 Leveranshinder
Gods som ej kan levereras till följd av orsaker så som nedan exempel, debiteras med avgift för leveranshinder.
• Mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress
• Mottagaren vägrar ta emot godset
• Erforderliga hjälpmedel saknas för lossning
• Tillfarten till mottagningsplatsen inte är fri
• Omlastning till följd av lokala trafikföreskrifter eller begränsad framkomlighet

18 Extra lastnings-/Lossningstid
Överenskommen prisbild baseras på att lastning eller lossning påbörjas omedelbart vid ankomst till avsändare eller mottagare. Tider som inkluderas i priset framgår i tabell nedan. För överskriden tidsfrist debiteras 490 kr för första 30 minutersperiod och sedan 650 kr per påbörjad 30 minutersperiod.
1-99 kg = 15 minuter
100-999 kilo = 20 minuter
1000-4999 kg = 30 minuter
5000-20999 kg = 45 minuter
21000 kg – fullt bil + släp = 60 minuter

19 Pall/lastbärare
Medsänd pall från avsändare betraktas som emballage och skickas med till mottagaren. Beakta gällande nationella/ internationella regelverk för lastpall. Pallbyte tillämpas ej. Pallöverföringssystem finns att ansluta sig till, dock krävs att både avsändare och mottagare är anslutna till B Andersson Pallöverföringssystem (PÖS). Anmälan görs på B Andersson kontor

20 Outlöst gods
Outlöst gods returneras till avsändaren på dennes bekostnad 15 kalenderdagar efter ankomsten till omlastningsterminal

21 Turlista
Turlistan täcker trafikutbudet inom Sverige där B Andersson bedriver reguljär trafik. Inskränkningar kan förekomma i samband med helger och under semesterperioden.
Leverans till öar sker efter överenskommelse
Transporttiderna är estimerade. Tidsgaranti lämnas endast för produkter och tillval där detta anges.
För Special samt gods med andra särskilda egenskaper tillkommer extra leveranstid. Mer information ges i punkt 1.1 under rubriken Basåtagande.
Tidsgaranti : Kan tillhandahållas efter överenskommelse
• Försändelsen ska vara klar för avhämtning på överenskommen avhämtningstid.
• Identifiering av samtliga kollin i varje sändning med etiketter där det tydligt framgår vilken produkt och tillval som harbeställts. I förekommande fall skall även specialetiketter användas.
• Övriga dokument och transportinstruktioner skall vara märkta med produkter och tillval.
• Att mottagaren kan ta emot försändelsen under normal arbetstid på senaste angivna leveranstid.
Tidsgaranti gäller inte för:
• Farligt gods enligt ADR- eller IMDG-klassificering.
• Temperaturkänsligt gods.
• Avfall och annat gods som kräver övervakning

22 Fraktberäkning
I nedanstående text beskrivs de regler som ligger till grund för beräkning av pris.
Med sändning avses på en transportinstruktion upptaget gods från en eller flera avsändare till en mottagare på viss annan plats, vilket lämnas till transport vid ett tillfälle. Sändning kan inte omfatta större vikt/volym än fordonets lastförmåga.
För bedömning av fraktgrundande vikt ska förutom vikt i hela kg dessutom alltid en av nedanstående uppgifter anges för hela sändningen:
– Volym i kubikmeter. Värdet anges med två decimaler åtföljt av M3.
– Flakmeter. Ska anges för sändningar som är svårstuvade och som inte tillåter lastning ovanpå godset. Värdet ska anges med en decimal åtföljt av FLM.
– Pallplats = ej staplingsbar pall. Värdet anges åtföljt av PPL.
För svårstuvat gods som på grund av föremålets eller emballagets art inte möjliggör normal samlastning med annat gods eller maximalt utnyttjande av lastutrymmet, beräknas frakten med hänsyn till det lastutrymme godset kräver, för vikt per flakmeter se tabell vid rubriken svår stuvat gods.
Med flakmeter avses en längdmeter på flaket med lastutrymmets fulla bredd och höjd.
Med verklig vikt eller bruttovikt avses den vikt för sändningen inklusive emballage och lasttillbehör (tex pallar).
Med skrymmevikt avses en sändnings volym (längd x bredd x höjd) uttryckt i m3 med två decimaler, inklusive emballage och lasttillbehör (t ex pallar), multiplicerat med vikt angivet under punkt 22 eller vid flakmeterberäkning, antalet flakmeter med en decimal multiplicerat med vikt angivet under punkt 22.
Med fraktdragande vikt avses den största av verklig vikt eller skrymmevikt. Om inget annat anges är det den fraktdragande vikten som ligger till grund för beräkning av pris på frakt samt tillval och tillägg.
Styckegods
Frakt beräknas per sändning. Fraktens storlek beräknas efter vikt och volym (som omvandlats till vikt) samt avståndet alternativt zonen. Gods med en maximal höjd om 135 cm taxeras efter kubik eller vikt beroende på vad som är störst. Gods som är över 135 cm högt taxeras efter flakmeter eller vikt beroende på vad som är störst. Om bredd och längd är större än 120 cm äger B Andersson rätt att taxera efter flakmeter.
Partigods
Frakt beräknas per sändning. Fraktens storlek beräknas efter flakmeter eller vikt beroende av vilket som ger högst fraktdragande vikt. Vid beräkning av flakmeter avrundas bredd uppåt till närmaste tal jämnt delbart med 40 cm. Parti samt FTL Frakt beräknas per sändning. Fraktens storlek beräknas efter flakmeter eller vikt beroende av vilket som ger högst fraktdragande vikt. För sändning innehållande kolli över 2,4 meter, se långgodsregel på sidan 16.
Paket
Frakt beräknas per sändning. Fraktens storlek beräknas efter vikt och volym (som omvandlas till vikt)

23 Fraktberäkning INRIKES: Stycke- och partigods
Fraktberäkningsregler:
Styckegods med en höjd under eller lika med 1,35 m beräknas efter volymvikt. Styckegods med en höjd över 1,35 m beräknas efter flakmeter.
Partigods och FTL beräknas efter flakmeter alternativt pallplatser.
Frakt beräknas efter: 280 kg/kbm
Pallplatsberäkning: Min 780 kg/pallplats (1,2 m * 0,8 m) eller 0,4 flakmeter. Min 780 kg/pallplats (1,2 m * 0,8 m) eller 0,4 flakmeter.
Svårstuvat eller skrymmande gods, vikt/flakmeter: 1 950 kg/flakmeter.
Långt gods: Gods vars längd överstiger 6 m fraktberäknas efter lägst 250 kg/ löpmeter.
Gods vars längd är över 2,4 m långt hanteras enligt regler för Special/ långgods se sidan 16.

24 Övrig information
För sändningar under 1 000 kg sker avrundning uppåt till närmaste helt kg. Med avrundad vikt avses den fraktdragande vikten avrundad uppåt till jämnt 10-tal kg för sändningar mellan 1 000–2 500 kg, och till jämnt 100-tal kg för sändningar över 2 500 kg. Med fraktgrundande vikt över 1 000 kg avses den vikt som ger den lägsta frakten vid jämförelse mellan frakt för avrundad vikt och för frakt enligt närmaste högre viktklass nedersta gräns.
Beräkningsmetod För fraktberäkning gäller följande:
• Val av produktvariant.
• Fastställ avrundad vikt.
• Fastställ fraktgrundande vikt och transportrelation samt mot denna vikt svarande frakt enligt prislista.
• Avrunda den framräknade frakten till närmaste krona (1–49 öre avrundas nedåt, 50–99 öre avrundas uppåt).
• Fastställ eventuella priser för Tillval & Tilläggsavgifter.

25 Avisering (inrikes)
Avisering sker företrädesvis via telefon. För av avsändaren begärd avisering före utkörning är priset enligt specifikation.
Mottagarens mobil och/eller telefonnummer ska anges.
Om avsändaren lämnat ofullständiga leveransuppgifter eller när det inte finns känd godsmottagning sker debitering av avisering.
Paket och styckegods undantas från turlistemätning då leveranserna står på terminal till överenskommelse om leverans skett.
Parti/FTL Chauffören ringer mottagaren i skälig tid före leverans. Kräver att ett korrekt telefonnummer angivits i transportbokningen.
Notifiering kan ske via SMS varför ett korrekt mobilnummer i bokningen är ett krav.

26 Försening
Vårt ansvar till följd av skada vid ej uppfyllt transportlöfte (försening) maximeras till SEK 5 000 per sändning, inklusive fraktkostnader. Ersättning lämnas då reklamation framförs samt då skada till följd av dröjsmålet kan påvisas. Transporter av farligt gods kan endast ske efter överenskommelse.

27 Farligt gods
B Andersson utför transporter av farligt gods. Se definition under punkt 1.4.5. – 1.4.7. Pris enligt tabeller nedan. Vid transport av farligt gods gäller reservation för tider i turlistan.
Vid transport av begränsade mängder enligt Östersjöavtalet kräver B Andersson information om UN-nummer samt farlig godsklass. För rederier som inte tillämpar sig av Östersjöavtalet krävs dessutom farlig godsdeklaration. Farligt godstillägg tas ut även vid begränsade mängder för gods som transporteras via färjetrafik.
Transport av farligt gods i klasserna 1, 2, 5.2 och 6.2 omfattas ej av prislistan utan prissätts individuellt. Här förekommer nationella avvikelser. Avstämning måste ske med B Andersson före bokning av ovanstående farligt godsklasser.

28 Paket
För inrikes gäller att endast farligt gods i begränsad mängd, enligt kapitel 3.4 i ADR-s, får skickas. Sjötransport av begränsad mängd farligt gods som paket accepteras bara på Trafikverkets färjor. Detta innebär att begränsad mängd farligt gods inte får skickas som paket till och från Gotland, ej heller till och från destinationer som inte trafikeras av Trafikverkets färjor. Tillvalet är inte tillåtet för privatpersoner.

29 Inbärning (inrikes)
Med inbärning avses att leverans sker i närhet av eller innanför dörr/port eller likvärdig plats (se Basåtagande 1.3). Inbärning sker med enmansbetjäning och efter möjlighet. Maximal vikt per kolli 30 kg.

30 Tekniska hjälpmedel
Vid behov av tekniska hjälpmedel sker prissättning till faktisk kostnad. Prissättning av detta förfarande överenskommes vid bokningstillfället.

31 Special och Långgods
För kollin vars längsta sida är längre än 2,4 m, maximal längd 6 m och med maximal höjd av 2,2 m inklusive lastpall tillkommer ett tillägg på ordinarie frakt enligt viktintervall och priser i tabell på sidan 18. Tillägget baseras på fraktdragande vikt.
Gods vars längd överstiger 6 meter hanteras som partigods och fraktberäknas med 250 kg/löpmeter.
Får ej kombineras med Express eller Värme samt att eventuella avvikelser från turlistan kan ske.

32 Tidslossning
B Andersson erbjuder lossning vid viss tidpunkt, med ett tidsfönster på ± 30 minuter. Detta sker enligt separat överenskommelse vid bokningstillfället. Transportinstruktion och alla ingående kollin i sändningen ska märkas med särskild etikett. Vid utskrift av transportinstruktion från EDI-fil likställs text med etikett på transportinstruktion, dock måste varje kolli märkas med särskild etikett. Pris enligt specifikation. Pris för tidslossning kan skilja sig från gång till annan beroende på trafikupplägg, önskemål om tid etc. B Andersson ansvar till följd av skada vid ej uppfyllt transportlöfte (försening) maximeras till SEK 5 000 per sändning, inklusive fraktkostnader. Ersättning lämnas då reklamation framförs samt då skada till följd av dröjsmålet kan påvisas.
Transporter av farligt gods kan endast ske efter överenskommelse.

33 Tidslöfte
Begäran om särskild framkomsttid ska vara skriftligt bekräftad för att äga giltighet (tidslöfte). Transporter enligt
B Andersson Turlista är inte att betrakta som transporter med tidslöfte enligt NSAB 2015.
Transport med tidslöfte gäller endast om tillval för transport med tidslöfte avtalats, eller om B Andersson skriftligen i avtal med, eller i offert till uppdragsgivaren åtagit sig att utföra transport med tidslöfte.

34 Värmetransporter
Denna tjänst måste bokas vid varje tillfälle och godkännas av B Andersson. Med värmetransporter avses att godset transporteras frostfritt. Transportinstruktion och alla ingående kollin i sändningen ska märkas med särskild etikett. Vid utskrift av transportinstruktion från EDI-fil likställs text med etikett. Vid värmetransport gäller reservation för tider i turlistan. Avgift utgår enligt prislistan.

35 Varuförsäkring
Vid behov av extra varuförsäkring kan vi förmedla kontakt med försäkringsbolag. Varuförsäkring tecknas alltid av varuägaren, inte transportören.

36 Drivmedels- och valutatillägg
Drivmedelstillägg inrikes: Vid varje transporttillfälle tillkommer drivmedelstillägg. För information om aktuell nivå hänvisas till B Andersson hemsida
Drivmedelstillägget påverkas även av det s.k. svaveldirektivet (2012/33/EG) som medför begränsningar av svavelhalten i bränslet till högst 0,1% för fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen)

37 Malmfältstillägg
För transporter till och från postnummer 98000-98999 debiteras nedan avgift utöver frakten.
Vikt i kg                               SEK/sändning
1 000 – 2 499                     665
2 500 – 6 999                     1 950
7000 – 20 999                   4 495
>21 000                               7 990

38 Hemleverans
Hemleverans sker efter överenskommelse.

39 Miljöavgift
B Andersson förbehåller sig rätten att ta ut framtida miljöpålagor.

40 Ny utkörning
Ny utkörning görs till mottagaren på ny transportinstruktion och frakten debiteras fraktbetalarens avtal.
Om leverans inte kunnat ske beroende på att mottagaren ej varit tillgänglig återtas godset och ny utkörning görs efter överenskommelse till en extra avgift.

41 Ändrat transportuppdrag
Med ändrat förfogande avses de fall när avsändaren med stöd av sin förfoganderätt ändrar transportinstruktionen. Avgift enligt specifikation.

42 Överskridet produktvillkor
För kollin och/eller sändningar som överstiger angivna maximala mått- och viktgränser utgår tilläggsavgift enligt specifikation.

43 Mått och viktgränser per produkt: Produkt Paket Styckegods Partigods Termogods Pall (max 1 pall)
Min vikt kolli
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg Max vikt kolli 35 kg 999 kg – – 800 kg
Min vikt sändning
0 kg
0 kg
1000 kg
0 kg
0 kg Max vikt sändning 150 kg 999 kg 40000 kg 40000 kg 800 kg
Min längd
15 cm
15 cm
15 cm
120 cm
120 cm Max längd 150 cm 599 cm* 1200 cm ** 120 cm 120 cm
Min bredd
11 cm
11 cm

80 cm
80 cm Max bredd 50 cm 240 cm 240 cm 120 cm 80 cm
Min höjd
3,5 cm
3,5 cm

15 cm
15 cm Max Höjd 50 cm 135 cm 300 cm 300 cm 220 cm
*599 cm för kolli <50kg, 299 cm för kolli>= 50 kg
** Längdskrymme 250 kg per löpmeter över 6 m
Längd över 12 m enl ÖK

44 Möjliga tillval per produkt: Produkt Paket Styckegods Partigods Termogods Pall (max 1 pall)
Avisering telefon
130 sek
130 sek
130 sek
130 sek
130 sek Farligt gods – 368 sek 595 sek – 368 sek
Begränsad mängd
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt Värme (frostfritt) – -20% 20% – 20%
Inbärning
260 sek G7 670 sek 670 sek – – 670 sek
G10
475 sek
475 sek
475 sek G12 395 sek 395 sek – – 395 sek

Tidslossning (+-30 min)
Från 770 sek

Pallöverföringssystem (PÖS) – 22 sek/pall 22 sek/pall 22 sek/pall 22 sek/pall

Långgods 2,4-6 meter
1-25 kg 95 sek/snd, 26-150 kg 155 sek/snd, 151-299 260 sek/snd, 300-999 kg 365 sek/snd.
Längdskrymme 250 kg per löpmeter över 6 m
Längd över 12 m enl ÖK

45 Avgifter per produkt: Tillägg/Avgifter Paket Styckegods Partigods Termogods Pall (max 1 pall)
Bomkörning
Felmärkning kolli 110 sek 110 sek – – 110 sek
Felaktig sändningsuppgift
200 sek
200 sek
200 sek
200 sek
200 sek Leveranshinder 105 sek 250 sek 550 sek 550 sek 250 sek
Manuell fraktsedel
150 sek
150 sek
150 sek
150 sek
150 sek Ny utkörning enl ö.k

Outlöst gods
Utanför produktspec. 165 sek 425 sek 425 sek 425 sek 425 sek

Väntetid
Extra lastning-/lossningstid ** ** ** ** **
Ändrat transportuppdrag
250 sek
250 sek
250 sek
250 sek
250 sek Hemleverans 150 sek 300 sek enl ö.k enl ö.k 300 sek
1-25 kg 67 sek/snd, 26-500 kg 155 sek/sed, 501-2500 kg 420sek/snd, >2500 kg 700 sek
490 sek för första 30 minutersperioden, sedan 650 sek för varje på börjad 30-minutersperiod
bomkörning: vid avbokning före 12:00 samma dag som lastning: 80% av överenskommen fraktkostnad, efter 12:00 samma dag. 100% av överenskommen fraktkostnad